OBNOVA ČASTI NÁMESTIA V PRIEVIDZI

Rozsah: architektonická súťaž
Investor: Mesto Prievidza
Architekti: Klára Nepustilová, Eva Sušková (Teplická)
Spolupráca: zodp. projektant: Ing.arch. Denisa Valašková, vodný prvok: Lentus agilis s.r.o.
Plocha: 2600 m2
Dátum: 10/2013
Ocenenie: 2. miesto

Predmetom súťaže bolo získať najvhodnejšiu koncepciu obnovy časti Námestia slobody v Prievidzi.

Koncept navrhovaného riešenia

Navrhované riešenie rešpektuje existujúce hodnoty územia a zároveň vkladá do priestoru nové prvky, ktoré prispievajú k zatraktívneniu lokality ako priestoru pre vo¾noèasové aktivity celej škály vekových skupín a ich oddych.
Výrazným aspektom navrhovaného riešenia je vizuálne a funkčné prepojenie riešené územia s južnou časťou námestia a s naväzujúcimi pešími zónami. Riešenie kladie veľký dôraz na zachovanie vzrastlých líp, ktoré vtláčajú námestiu špecifickú atmosféru. Napojenie plochy na ostatné časti námestia je dosahované využitím rovnakých materiálov – dlažba, schodišťové stupne.

@