OBNOVA PARKU JANKA KRÁĽA TRNAVA

Rozsah: krajinársko – architektonická súťaž návrhov
Investor: Mesto Trnava
Architekti: Ing. Eva Sušková (Teplická), Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., Mgr. art. Pavel Suško
Plocha: 8,6 ha
Dátum: 3/2017
Ocenenie: 2. miesto

Súťaž vyhlásilo mesto Trnava ako verejnú anonymnú krajinársko – architektonickú súťaž návrhov. Cieľom súťaže bolo získať najvhodnejšie a najlepšie krajinársko-architektonické riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Parku Janka Kráľa v Trnave, ktorý sa tak stane východiskom pre jeho obnovu.

Ideové východiská návrhu

Návrh parku vychádza z historických súvislostí (stále prítomného genia loci pôvodného staničného parku), súčasnej funkcie izolačného pásu od železničnej trate a využitia ako líniový park, ktorý momentálne nedostatočne napĺňa potreby návštevníkov. Prítomnosť železnice (intenzívneho pohybu) a jej história (prvá konská železnica na území Uhorska) je na tomto území natoľko silná, že sme si ju vybrali ako hlavný motív parku, ktorý sa prejavuje v identite parku od architektonického riešenia pôdorysu (spevnené pešie ťahy tvoria dynamické línie ako z oceľového železničného mostu), cez komunikačno prevádzkové vzťahy v parku (bežecká trasa inšpirovaná železničnou sieťov SR) tématickým riešením mikropriestorov až po detailné spracovanie mobiliáru a prvkov drobnej architektúry a použitím materiálov – betón, kov, drevo, extenzívna zeleò. Cieľom však nie je „industriálny dizajn“, ale príjemné, typicky parkové prostredie s množstvom zelene a kvalitného pobytového priestoru s jemne „historickým železničiarskym“ nádychom, navrhnuté však s ohľadom na potreby súčasného návštevníka a moderného mesta.

@