REVITALIZÁCIA PARKU V CENTRE OBCE TRHOVÁ HRADSKÁ

Rozsah: štúdia
Investor: Obec Trhová Hradská
Architekti: Mgr. art. Pavel Suško, Ing. Eva Sušková
Spolupráca: Ing. Martina Turanovičová
Spracovanie: december 2019

Štúdia rieši revitalizáciu obecného parku v obci Trhová Hradská. Existujúca štruktúra verejných plôch v okolí obecného úradu, kostola a hasičskej zbrojnice vytvára funkčne aj priestorovo obecné námestie – návsie (náves). V štúdii navrhujeme rešpektovať kontext miesta a rozvinúť urbanistický kontext nasledovne:

V časti pred obecným úradom a poštou (na druhej strane cesty) navrhujeme pobytovú plochu s vodným prvkom, sedením (lavičky) a pergolou. V pergole je umiestnený stôl a dve lavičky. Pobytová plocha je rozšírením kríženia existujúcich chodníkov a smeruje do priestoru parčíka. Spevnený povrch (kamenná dlažba – žulové odseky) je pretkaný zelenými pásmi – výsadbou nenáročných okrasných tráv v kombinácii s pôdopokryvnými trvalkami a tvarovanými živými plôtikmi). Vytvára sa tak pochôdzna plocha v zeleni, ktorá slúži na stretávanie a posedenie obyvateľov i návštevníkov. Ústredným bodom je vodný prvok v tvare koryta a pergola s posedením. Pobytová plocha ďalej prechádza do detského ihriska.

Kompozícia dynamických okrasných tráv a prísnych tvarovaných živých plôtikov je zjednocujúcim prvkom celého priestoru.

Vychádzkový chodník je kruhová trasa umiestnená v strede parčíka. Jeho povrch je prírodný, čiastočne priepustný (mechanicky spevnené kamenivo). Chodník je ústredným prvkom parku a dotvára jeho identitu. Na chodník sa pripájajú ďalšie prístupové chodníčky.

V celom areáli parčíka sa uvažuje s odstránením niekoľkých stromov v zlom zdravotnom stave v zmysle spracovaného dendrologického prieskumu a s výsadbou nových stromov, ktoré v budúcnosti budú tvoriť pevnú kostru kompozície parku.Vychádzkový chodník v parku – Revitalizácia parku Trhová Hradská

Navrhované detské ihrisko – Revitalizácia parku Trhová Hradská

Vodný prvok a pergola na verejnom priestore – Revitalizácia parku Trhová Hradská

Celkový pohľad na návrh – Revitalizácia parku Trhová Hradská@