„ŽILINA – BULVÁR“

Rozsah: architektonická súťaž
Investor: Mesto Žilina
Architekti: Ing. Veronika Bagarová, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. arch. Marcel Mészáros, Ing. Eva Sušková (Teplická), Bc. Martin Tretina
Spolupráca: Ing. arch. Peter Nezval, Ing. Ondrej Bronček
Dátum: január 2016
Ocenenie: Odmena

Cieľom súťaže návrhov „Žilina – Bulvár“ bol návrh prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo. Očakávaným výsledkom súťaže bol nový atraktívny verejný mestský priestor, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu dnes zastavaného námestia Ľ. Štúra na hlavnej pešej osi Žiliny v smere sever – juh. Nový verejný priestor by mal naďalej plniť pobytovú funkciu a tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta.

@